Naturen

Naturen i Nordherad har eit rikt mangfald av naturypar, artar og landskap. Området er særleg kjenneteikna av tørt klima, og med ein kalkrik berggrunn. Kulturlandskapet som er utvikla under mange hundre år. Naturlandskapet spenner frå 463 m.o.h. ved Vågåvatnet til høgfjell med Skaihø på 1590 m.o.h.

I Nordherad finn ein alle dei fire hjortedyra: elg, hjort, rådyr og villrein.

Ved Hellelykkja er det ein lokalitet med utvald naturtype slåttemark

Det er tre verneområder i Nordherad (lenker til faktaark):

Her er det lenker til ulike lokalitetar med verdifulle naturtypar. (Lenkene er avhengig av at karttenesta Naturbase køyrer normalt)

Lokalitet Naturtype
Svartberget Kalkrike område i fjellet
Søre Liasætre Naturbeitemark
Nordheringsfjellet  Kalkrike område i fjellet
Trolldalskampen Sørvende berg og rasmarker
Sandvikje Beiteskog
Kvitule-Langruste Artsrik vegskant
Øvre Kleive Naturbeitemark
Nedre Kleive Naturbeitemark
Grevruste Naturbeitemark
Grev Hagemark
Nordherad Naturbeitemark
Aabakken Hagemark
Ulvsbustugu Naturbeitemark
Gjelbakken sørvest Naturbeitemark
Veslsætre-Arnestugu Naturbeitemark
Uppigard Berge nord Hagemark
Moshuset Naturbeitemark
Mo Naturbeitemark
Bergehaugen aust Naturbeitemark
Bergehaugen  Naturbeitemark
Nermo Naturbeitemark
Nedre Nordheradsveg Artsrik vegskant
Tjønnflaten-Holshaugen Naturbeitemark
Hågån Naturbeitemark
Sande  Naturbeitemark
Nigard Bergje Naturbeitemark
Sande sørvest Naturbeitemark
Bjørkheim Hagemark
Sygard Sandnes nord Hagemark
Sygard Sandnes Hagemark
Uppigard Bergje sør Hagemark
Valbjør Naturbeitemark
Valbjør sørvest Naturbeitemark
Valbjør nordaust Naturbeitemark
Uppigard Visdal Naturbeitemark
Uppigard Visdal søraust Naturbeitemark
Nordigard Viste søraust Naturbeitemark
Nordigard Viste nordaust Naturbeitemark
Nordigard Viste nord Naturbeitemark
Nigard Visdal nord Naturbeitemark
Nigard Visdal aust Naturbeitemark
Nigard Visdal sør Naturbeitemark
Klevahaugen Naturbeitemark
Nordigard Valde nord Naturbeitemark
Nordigard Valde aust Naturbeitemark
Fjellheim Naturbeitemark
Uppigard Kvarberg Naturbeitemark
Uppigard Kvarberg søraust Naturbeitemark
Uppigard Kvarberg nord Naturbeitemark
Nedre Valbjørslykkja Naturbeitemark
Brennhaug Naturbeitemark
Fjellbu Hagemark
Spelmannshaugen Naturbeitemark
Strinde vest Naturbeitemark
Strinde sørvest Naturbeitemark
Helle sør Naturbeitemark
Helle aust Naturbeitemark
Helle nordvest Naturbeitemark
Helle sørvest Naturbeitemark
Helle nord for Hellelykkja Naturbeitemark
Helle vest for Hellelykkja Naturbeitemark
Helle-Fellese-Lye Naturbeitemark
Fellese sør Naturbeitemark
Fellese nordvest Naturbeitemark
Fellese nord for Strinde Naturbeitemark
Fellese nordvest for Strinde Naturbeitemark
Uppigard Viste aust Naturbeitemark
Uppigard Viste søraust Naturbeitemark
Rydland Hagemark
Lye aust Hagemark
Lye nordvest Naturbeitemark
Tingsvaslette Naturbeitemark
Brattland Hagemark
Hellelykkja Slåttemark
Hellelykkja sør Naturbeitemark
Vang Hagemark

I fyrste omgang legg vi ut eit nokre faggrapportar: