Utvalde kulturlandskap

Utvalde kulturlandskap i jordbruket er ei forvaltingsordning oppretta i 2009, under Statens Landbruksforvaltning (SLF), og i samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren. 46 område fordelt på alle fylka i landet har fått denne statusen. For å bli eit utvald kulturlandskap må området ha særleg høge verdiar knytt til landskap, naturmangfald og kulturarv.

For kvart område er det gjennomført kartleggingar, og utarbeidd ein forvaltingsplan. Elles er ordninga er basert på friviljugheit. Reint praktisk er dette ordna gjennom avtaler mellom Fylkesmannen, området og den enkelte brukar. Etter søknad om tilskott til investeringstiltak, eller utarbeidde skjøtselsplanar kan brukaren inngå avtale om tilskott til bygningstiltak, gjerding, rydding, beite og slått. I Nordherad er det sidan ordninga kom i stand har dei fleste av eigedommane inngått avtalar om investeringstiltak og/eller avtalar om drift og skjøtsel.

For bistand med søknader, skjøtselsplanar og rapportering kontakt Landbrukskontoret for Vågå og Sel, tlf 61 29 36 71 /  920 41 410

Kontaktpersonar:

Kjell Hølmo, Landbrukskontoret i Sel og Vågå – tlf: 61 29 36 79/ 970 11 743, epost: kjell.holmo@vaga.kommune.no

Kjersti Reksen, Landbrukskontoret i Sel og Vågå, tlf. 61 29 36 77/ 909 40 529, epost: kjersti.reksen@vaga.kommune.no

Einar Hårstad, Nordheradsprosjektet, tlf. 991 05 570, epost: einhaars@online.no.

Håvard Syse, Gudbrandsdalsmusea – bygningsrådgjevar, mobnr. 456 05 347

Stig Horsberg, Fylkesmannen i Innladet- landbruksavdelinga, mobnr. 996 14 716

Lenker:

SLF – Utvalgte kulturlandskap i jordbruket – Nordherad

Fylkesmannen i Innlandet

Rapportar:

Handlingsplan for Nordherad 2019

Forvaltningsplan for Nordherad 2017.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Tilråding til Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. 

Kulturminner i nasjonalt verdifulle kulturlandskap_Nordherad