Nordheradsprosjektet.

-Ei aktiv grend.

NORDHERADSPROSJEKTET

Nordheradsprosjektet er eit lag som vart stifta hausten 2005 som ei forlenging av eit bygdemobiliseringsprosjekt (Områdetiltak i Nordherad 1999 – 2005)


Formålet med laget er å:

  1. Å arbeide for at kulturlandskap, kulturminne og kulturhistorie i Nordherad blir teke vare på.

  2. Å stimulere til næringsutvikling i grenda basert på natur, kultur og historiske ressursar som vi finn i grenda.

  3. Å leggje til rette for trivselsskapande tiltak.


Alle som bur i Nordherad og som er interesserte i kulturlandskapet, kulturminna og kulturhistoria i grenda, kan veljast inn i styret i Nordheradsprosjektet og har tale- og stemmerett på årsmøtet.


Representantar frå styret i Nordheradsprosjektet er med i styringsgruppa for Utvald Kulturlandskap i Nordherad.


Flåtgruppa i Nordheradsprosjektet har restaurert og rekonstruert dei fleste husa på bygslingsbruket Flåten. Nordheradsprosjektet har, etter avtale med Vågå Historielag, disposisjonsretten til Flåten.


Stiggruppa har i lang tid rydda og merkt gamle veger og stigar i grenda ogsamarbeider nært med Nordheradsprosjektet.


Styret for Nordheradsprosjektet i 2023:


Einar Hårstad, leiar

Knut Raastad, kasserar

Åge Barlund, styremedlem (på val)

Anne Helene Haugen, styremedlem (på val)

Ola Kvarberg, styremedlem (på val)

Morten Visdal, styremedlem


Varamedlemmer:

1. Helene Hovden (på val)
2. Kjerstin Kaurstad (på val)

3. Bjarne Visdal (på val)


Revisor: Per Stabell og Joar Visdal (båe på val)


Valnemnd:

Audun Heier

Live Hosar

Roar Sletten